دانلود فیلم آموزش اصول DevOps

دانلود فیلم آموزش اصول DevOps
DevOps در واقع ارتباط بین توسعه دهنده نرم افزار و اپراتور IT را برقرار می سازد و کمک می کند تا سازنده در نهایت بتواند یک گردش کار خوب را در برنامه خود پیاده سازی نماید و برنامه نویس نیز بتواند با اشراف کامل نسبت به طرح های ارائه شده کدنویسی های خود را انجام […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود فیلم آموزش اصول DevOps

    DevOps در واقع ارتباط بین توسعه دهنده نرم افزار و اپراتور IT را برقرار می سازد و کمک می کند تا سازنده در نهایت بتواند یک گردش کار خوب را در برنامه خود پیاده سازی نماید و برنامه نویس نیز بتواند با اشراف کامل نسبت به طرح های ارائه شده کدنویسی های خود را انجام […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود فیلم آموزش اصول DevOps