دانلود فیلم آموزش بهره گیری از اشکال در ساخت انیمیشن

شما برای آموزش این دوره می توانید تا چگونگی استفاده از اشکال هرمنی را برای ساخت انیمیشن های بهتر فرا گرفته و در نهایت به صورت خودکار و نقاشی وار طرح های خود را برای استفاده در انیمیشن ارائه دهید. دوره دارای یخش های متنوعی در زمینه های مختلف ساخت انیمیشن می باشد که می […]

تلگرام

ابزار رسانه